Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2019

Checkra1n, it works fine

Hình ảnh
Checkra1n team (Ref: https://checkra.in/ ) said “ iPhone 5s – iPhone X, iOS 12.3 and up ” And yes, it works fine with all of my iDevices iPhone 5s (Global) with iOS 12.4.3 iPhone X with iOS 13.2.2