Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2014

Forcing CRC-32 Attack

Hình ảnh
Trong truyền dẫn dữ liệu, CRC ( cyclic redundancy check) là một giá trị được tính toán và truyền cùng với dữ liệu gốc, CRC được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bị lưu trữ. Nguyên tắc hoạt động của CRC như một hàm băm (hashing), điều này có thể khiến nhiều người dùng CRC như một hàm băm trong xác thực. Đây là một điều tuyệt đối không nên! CRC sinh ra chỉ để đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu trong truyền dẫn và lưu trữ, nó không là công cụ của mật mã học tạo ra để bảo vệ thông tin của bạn.