Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2015

[From : UNS Member] Vọc wireless routers của ISP Viettel

Thời gian qua nghe nhiều anh em xài Internet của vài ISP ở Việt Nam cảm thấy mạng mẽo bất thường trong lúc truy cập. Một số người cũng ức chế nên vào vọc phá coi xem hàng họ nó thế nào, trong các thanh niên này có bạn Severus "đập chai", cũng may thím ấy có notes lại một vài thông tin trong quá trình vọc phá con router tại nhà của Viettel cung cấp. Chi tiết mọi người xem tại: http://www.uns.vn/so-luoc-forensic-co-ban-router-viettel/