Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2016

Giáo dục tiểu học

Hôm nay tôi đọc được một bài viết hay từ giáo sư John Vu , xin được trích một đoạn kết mà tôi đồng quan điểm Trường tiểu học phải là chỗ chúng ta dạy con trẻ về trung thực, về đạo làm con với bố mẹ, về trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với đất nước của chúng ta. Trường tiểu học phải là nơi con trẻ học nói sự thực, lòng kính trọng, tính trung thực, và kỷ luật tự giác. Trường tiểu học phải là nơi con trẻ học về văn hoá, về di sản tinh thần của chúng. Con trẻ phải được giáo dục về về lịch sử, về tổ tiên, về những anh hùng của thế hệ quá khứ để chúng biết rõ công trình của tiền nhân đã xây dựng đất nước quê hương, đã tốn bao xương máu để bảo về bờ cõi cho đến ngày nay. Có nhiều điều con trẻ phải học để cho chúng có thể xây dựng nền tảng vững chắc và thành người có trách nhiệm. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng, con trẻ biết phân biệt điều phải với điều trái. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng, thí dù sau này chúng có giữ địa vị nào đó, chúng vẫn có khả năng duy trì sự thanh liêm,