Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2016

Vọc Xiaomi - Yi Sport Camera

Hình ảnh
[Update] Hiện tại XaoMi đã update Firmware + MobileApp cho phép đổi mật khẩu default của YiCam rồi, bài này giờ  #Just4Fun :3 Mới mua cái Xiaomi - Yi Sport Camera về, nói chung về chất lượng hình ảnh so với giá tiền đối với mình thì khá tuyệt :D Thiết bị có thể được điều khiển, cấu hình bởi Android App sử dụng kết nối Wireless: Yi Mobile App <----> [wireless] <---> Yi Camera (WiFi Hotspot) Yi Camera có IP tĩnh là 192.168.42.1, Yi Mobile App sẽ Scan các Wireless có SSID với tiền tố YDXJ_ cộng thêm 7 số nguyên. Thử connect từ HotSpot từ Laptop được yêu cầu nhập Password. Vậy passphare sẽ nằm trong Mobile App (hiển nhiên :3). Dùng Jadx để decompile Yi App. Code được obfuscate dạng đổi tên Class, function, variable,.. thành tên không có nghĩa. Nhìn mớ code trace theo chắc khá mất thời gian. Tự nhiên hứng lên grep thử IP trong source: Thấy tùm lum IP, nhiều Public IP móc qua bên nước láng giềng không biết làm gì, thôi tạm bỏ qua, quên mất đang tìm

happyNewYear('Congratulations, keep being awesome!') - 2016

Hình ảnh
Solved the first challenge in New Year on #codefights :D We must say goodbye 2015 welcome 2016. Just Try Your Best!